Nằm trong kế hoạch triển khai hoạt động tháng 03/2017, sáng ngày 06/03/2017 Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B tổ chức ngày hội đọc sách cho toàn thẻ học sinh của trường.